Strona główna

Witamy na stronie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafała Fronczka, na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące kancelarii, obszaru działania, wzory podstawowych pism w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz obwieszczenia o licytacjach.
W celu wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego (wzór w zakładce Wnioski do pobrania). We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.
W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia egzekucji wierzyciel może wskazać majątek dłużnika. Jeżeli wierzyciel nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego.
Dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.
Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

Kancelaria Komornicza
ul. Wardyńskiego 15 B
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 263-52-25, +48 41 266-56-18
fax. +48 41 263-12-98
e-mail: ostrowiec@komornik.pl

Godziny otwarcia kancelarii:
Codziennie w godz. 8.00 – 16.00

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna kancelarii

2016. Rafał Fronczek. Copyright Currenda.